Yoshikawa, Jōetsu Yoshikawa, Saitama 宮城県大崎市古川, Osaki